สุขภาพและอนามัย

การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยนี้ จัดขึ้นเพื่อดูแล ป้องกัน รักษา และแนะนำพนักงานเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พนักงานของเรามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้พนักงานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่จะบั่นทอนความสามารถในการทำงานของพนักงาน
หน่วยงานสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานที่พนักงานได้มีโอกาสมาใช้ในเวลาเจ็บป่วย จึงเป็นสวัสดิการ ที่จำเป็น เนื่องจากทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วย การช่วยให้พนักงานมีสุขภาพกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ พนักงานสามารถประสบผลสำเร็จในการทำงานได้เป็นอย่างดี

BDI Group

46/1 Moo 12 Bangplee Bangnatrad Rd.,T. Bangpleeyai, A. Bangplee, Samuthprakarn 10540 Thailand
Tel: +662 337-3078-84, Fax: +662 337-3589-90
Website: www.bdig.co.th, E mail: center@bdig.co.th