วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ไต้หวัน ( BDI Technology )

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตรและโครงส้รางเรียนการสอนดังนี้

สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 

 • 2000-1101 – ภาษาไทยพื้นฐาน
 • 2000-1201 – ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
 • 2000-1301 – วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 • 2000-1401 – คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • 2000-1501 – หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 • 2100-1001 – เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 • 2100-1003 – งานฝึกฝีมือ 1
 • 2100-1008 – งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 • 2001-1001 – ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
 • 2102-2003 – ทฤษฎีเครื่องมือกล
 • 2102-2004 – วัดละเอียด
 • 2102-5401 – ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1
 • 2000-2001 – กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

ภาคเรียนที่ 2

 • 2000-1103 – ภาษาไทยธุรกิจ
 • 2000-1202 – ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
 • 2000-1302 – วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
 • 2000-1405 – เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
 • 2000-1502 – ทักษะชีวิตและสังคม
 • 2000-1610 – การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 2001-2001 – คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 • 2100-1005- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 • 2100-1007 – งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
 • 2100-1002 – วัสดุช่างอุตสาหกรรม
 • 2102-2001 – เขียนแบบเครื่องมือกล 1
 • 2102-5401 – ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1
 • 2000-2002- กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 

 • 2000-1206 – การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • 2000-1207 – ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
 • 2100-1006 – งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
 • 2102-2002 – เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 2102-2005 – คณิตศาสตร์เครื่องมือกล
 • 2102-2006 – กลศาสตร์เครื่องมือกล
 • 2102-2008- ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
 • 2102-2009 – โปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน
 • 2102-5402- ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2
 • 2102-2201- แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
 • 2200-1004 – การขายเบื้องต้น
 • 2000-2003 – กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 2

 • 2102-2007 – กรรมวิธีการผลิต
 • 2102-2010 – อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
 • 2102-2011 – อบชุบโลหะ
 • 2102-5403 – ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 3
 • 2102-5404 – ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 4
 • 2102-2301 – แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
 • 2001-1004 – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 2000-2007 – กิจกรรมสถานประกอบการ

สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 

 • 2102-5405 – ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 5
 • 2102-5406- ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 6
 • 2102-8002 – ฝึกงาน  1
 • 2002-1002 – การเป็นผู้ประกอบการ
 • 2000-2008 – กิจกรรมสถานประกอบการ

ภาคเรียนที่ 2

 • 2102-5405 – ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 5
 • 2102-5406- ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 6
 • 2102-8003 – ฝึกงาน  2
 • 2002-8501 – โครงการ
 • 2000-2009 – กิจกรรมสถานประกอบการ

BDI Group

46/1 Moo 12 Bangplee Bangnatrad Rd.,T. Bangpleeyai, A. Bangplee, Samuthprakarn 10540 Thailand
Tel: +662 337-3078-84, Fax: +662 337-3589-90
Website: www.bdig.co.th, E mail: center@bdig.co.th