วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน( BDI-Technology )

ปฎิธานพื้นฐานในการก่อตั้ง

บริษัท กรุงเทพ ไดอ์แคสซ์ติ้งแอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด โดยการนำของ คุณพ่อสุธรรม จางขจรศักดิ์ (ประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัย)
ผู้ซึ่งได้เข้ามาดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยและประสบความสำเร็จอย่างสูงได้เห็นคุณค่า ของแรงงานไทย ตลอดจนคนไทย
และแผ่นดินไทยที่ได้ทำให้ชาวไต้หวันอย่างท่าน ได้มีโอกาสมาประกอบอาชีพจนเจริญก้าวหน้าและเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
พื้นแผ่นดินของประเทศไทย

คุณสุธรรม จางขจรศักดิ์ และคณะผู้บริหาร  จึงได้พิจารณาที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพในระบบ โรงเรียน-โรงงาน (ทวิภาคี)
เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานยังประเทศไต้หวัน เพื่อทำให้แรงงานไทย
มีศักยภาพสูงสุดขึ้น  อีกทั้งเพื่อพัฒนาฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะการทำงานสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (Dual Vocational  Training) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากกว่า 100 แห่ง ดำเนินการภายใต้การนำของ กลุ่มบริษัทกรุงเทพ ไดอ์แคสซ์ติ้งแอนด์ อินแจ็กชั่น จำกัด (BDI Group) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1. จัดตั้งสถานศึกษา เพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามที่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมต้องการ
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างฝีมือ ที่อยู่ในโรงเรียนอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาระดับฝีมือให้สูงขึ้น โดยรับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ
3. ฝึกอบรมเตรียมบุคลากรช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ก่อนไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเน้นให้นักเรียนที่จบไปมีความรู้ มีคุณธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้ เป็นช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามปรัชญาที่ว่า “สร้างความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

February 27,2001

ก่อตั้งโรงเรียน ไทย-ไต้หวันเทคโนโลยี

January 2,2008

คุณบรินดา จางขจรศักดิ์ (ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน) ดำเนินการสานต่อเจตนารมณ์ ของคุณพ่อสุธรรม โดยเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียน ไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เทคโนโลยี

September 5, 2011

เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จนถึงปัจจุบัน (2014)


ข้อมูลวิทยาลัยและกิจกรรม

BDI Group

46/1 Moo 12 Bangplee Bangnatrad Rd.,T. Bangpleeyai, A. Bangplee, Samuthprakarn 10540 Thailand
Tel: +662 337-3078-84, Fax: +662 337-3589-90
Website: www.bdig.co.th, E mail: center@bdig.co.th